Tài chính

Quản trị vốn lưu động

Vốn lưu động ám chỉ các khoản đầu tư của doanh nghiệp vào tài sản ngắn hạn như tiền mặt, chứng khoán thanh khoản cao, các khoản phải thu, tồn kho…

Cơ cấu tài chính và đòn cân nợ

1.    Lý thuyết về đòn cân nợ. Đòn cân nợ (Financial Leverage) phản ánh mối tương quan giữa nợ và vốn tự có thông qua tỷ số nợ, hay phản ánh cơ cấ…

Quản trị tài chính vai trò và sự cần thiết

Nh à quản trị tài chính giữ vai trò trọng yếu trong doanh nghiệp, ông ta có trách nhiệm phân tích, hoạch định, kiểm soát yếu tố này giúp doanh nghiệp…

Tóm lược một số lý thuyết về cấu trúc vốn tối ưu

Cấu trúc vốn đề cập tới cách thức doanh nghiệp tìm kiếm nguồn tài chính thông qua các phương án kết hợp giữa bán cổ phần, quyền chọn mua cổ phần, phá…

Đo lường giá trị doanh nghiệp: Thu nhập hay Giá trị kinh tế gia tăng?

Mục tiêu của tất cả các doanh nghiệp chính là việc tạo ra các giá trị cho cổ đông. Thế nhưng giá trị ấy được đo lường như thế nào lại là một câu hỏi …

Phân tích tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu qua mô hình Dupont

Hoạt động sản xuất kinh doanh như thế nào được coi là có hiệu quả? Những biểu hiện cụ thể của hiệu quả kinh doanh là gì? Đánh giá hiệu quả kinh doa…
© Coin95.NET. All rights reserved. Developed by Jago Desain