Quản trị tài chính

Phương pháp dự báo nhu cầu vốn cho doanh nghiệp

Nhìn từ góc độ tài chính thì quá trình hoạt động của doanh nghiệp cũng là quá trình huy động, phân phối và sử dụng các nguồn lực hợp thành hoạt động …

Quản trị vốn lưu động

Vốn lưu động ám chỉ các khoản đầu tư của doanh nghiệp vào tài sản ngắn hạn như tiền mặt, chứng khoán thanh khoản cao, các khoản phải thu, tồn kho…

Cơ cấu tài chính và đòn cân nợ

1.    Lý thuyết về đòn cân nợ. Đòn cân nợ (Financial Leverage) phản ánh mối tương quan giữa nợ và vốn tự có thông qua tỷ số nợ, hay phản ánh cơ cấ…

Quản trị tài chính vai trò và sự cần thiết

Nh à quản trị tài chính giữ vai trò trọng yếu trong doanh nghiệp, ông ta có trách nhiệm phân tích, hoạch định, kiểm soát yếu tố này giúp doanh nghiệp…

Quản trị hàng tồn kho - Phần 2

2. Các mô hình tồn kho Các mô hình tồn kho sau đây đều tìm cách giải đáp 2 câu hỏi quan trọng là: Nên đặt mua hàng với số lượng là bao nhiêu? Và kh…
© Coin95.NET. All rights reserved. Developed by Jago Desain